Regulamin

 

 1. Umowa czarteru staje się obowiązująca po opłaceniu przez czarterującego całej kwoty za czarter jachtu oraz
  kaucji gwarancyjnej określonej w umowie.
 2. Armator zobowiązany jest do wydania czarterującemu jacht w stanie umożliwiającym bezawaryjne
  żeglowanie i wyposażony w obowiązkowe środki ratunkowe.
 3. Czarterujący w momencie odbioru jachtu zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty zadatku,
  uprawnienia do prowadzenia jachtu i dowodu tożsamości.
 4. W wypadku niemożności wyczarterowania jachtu określonego w zamówieniu lub umowie z przyczyn
  niezależnych od armatora zastrzega on sobie prawo do dostarczenia jachtu o podobnym standardzie.
 5. Armator zwróci czarterującemu opłatę za przerwę w czarterze jeżeli jest ona spowodowana z winy armatora i
  trwa dłużej niż 24 godziny.
 6. Podczas czarteru czarterujący jest zobowiązany do dbania o jacht i użytkowania go zgodnie z praktyką i
  etykietą żeglarską. Odpowiada on za stan powierzonego jachtu.
 7. W wypadku uszkodzeń powstałych z winy czarterującego ponosi on odpowiedzialność finansową za szkody
  wynikłe z jego winy. Zobowiązany jest on do zgłoszenia szkód armatorowi i ustalenia sposobu ich usunięcia.
 8. Czarterujący nie może podnajmować wyczarterowanego jachtu, brać udziału w regatach na
  wyczarterowanym jachcie oraz wprowadzać zwierząt na jacht bez pisemnej zgody armatora.
 9. Jacht należy zdać w miejscu pobrania jachtu, tj. „keja Zjawa/keja Dedal” Polańczyk. W wypadku
  niedotrzymania terminu zwrotu jachtu czarterujący zostanie obciążony karną odpłatnością w wysokości 200%
  dziennego czarteru jachtu. O ewentualnej zmianie terminu zdania jachtu należy powiadomić armatora.
 10. Czarterujący zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami używania sprzętu, a w razie ich braku
  używać sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i zdrowym rozsądkiem.
 11. Kaucja zostanie zwrócona czarterującemu po bezszkodowym czarterze i zdaniu jachtu. W innym razie z
  kaucji zostanie odliczona suma strat, jakie spowodował czarterujący. W wypadku braku wyceny szkód armator
  wstrzymuje zwrot kaucji do wyjaśnienia sprawy wyceny szkód.
 12. Czarterujący odpowiada materialnie i karnie za przejęty sprzęt oraz bezpieczeństwo żeglugi i załogi.
 13. Wszystkie jachty śródlądowe mają ograniczenie żeglugi powyżej 5°B.
 14. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht wysprzątany, gotowy do następnego rejsu.
 15. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów polubownie, a w razie niemożliwości polubownego
  załatwienia sprawy rozstrzygnie je Sąd Rejonowy w Przemyślu.
 16. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
 17. Umowa oraz regulamin czarteru są sporządzone w dwóch jednakowych egzemplarzach i w takiej samej
  formie podpisane przez każdą ze stron.
Call Now Button